top of page

JOBS

 

สวัสดิการ:
ค่าตอบแทนสูงกว่าบริษัททั่วไป / เบี้ยขยัน / ค่าครองชีพ / ค่าตำแหน่ง / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / ทุนเรียนฟรี / ทุนการศึกษาบุตร-ธิดา 2ครั้งต่อปี / โบนัส / ปรับผลงานประจำปี 2 ครั้ง / ค่ากิจกรรมพิเศษ / ชุดยูนิฟอร์ม / รถรับ-ส่ง / งานเลี้ยงประจำปี/กิจกรรมกีฬาสี/กิจกรรม Happy Workplace

 

หัวหน้าหน่วยงาน QMR

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมดูแลเอกสาร  QCAR,ICAR,DA,FOOD SAFETY

 • บริหารควบคุมการปรับปรุงพัฒนารับเอกสารให้ตอบสนองต่อระบบคุณภาพ

 • เตรียมความพร้อมของระบบคุณภาพ ( ISO 9001 / GMP HACCP / BRC )เพื่อรับการตรวจจาก CB และ ลูกค้า

 • ดูแลการเข้า Site visit และ Audit จากลูกค้าของบริษัทฯ  ( มีกิจกรรมทุกสัปดาห์)

 • การจัดทำแผนและเป็นผู้นำในการตรวจติดตามระบบ  ( ISO 9001 / GMP HACCP / BRC )  รวมถึงการติดตาม ความคืบหน้าในหารดำเนินการตอบสนองต่อการแก้ไข ป้องกัน ในประเด็นที่ไม่เป็นไปตามข้อกำนดของระบบ และ ลูกค้า

 • การสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอ Management review

 • การให้คำปรึกษาหน่วยงานอื่นด้านคุณภาพ เช่น การเขียนจุด Q-point กรณีมี Process ใหม่หรือ New Product / การให้คำปรึกษาแนะนำการตอบ Corrective action ต่อลูกค้า

 • ส่งเสริมและผลักดันกิจกรรมภายในเพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักด้านคุณภาพ  ( ISO 9001 / GMP HACCP / BRC )  เช่นการเป็น Trainer ,การประชาสัมพันธ์

 • ร่วมเข้าประชุม Food safety /Complain ลูกค้า /Pest Control รวมถึงร่วมวิเคราะห์กรณีพบปัญหาด้านคุณภาพ และการเสนอแนะประเด็นปรับปรุงแก้ไขและป้องกัน

 • ตรวจสอบและทบทวนระบบงานและระบบเอกสารขององค์กร

 • ควบคุมการปฏิบัติงานของ DCC & QMR Officer ให้บรรลุเป้าหมายของทีม

คุณสมบัติ

 •  Bachelor of Science / Food science

 •  มีความรู้และเข้าใจในระบบคุณภาพระบบ ISO 9001 / GMP HACCP / BRC )

 • ประสบการณ์ทำงานงานสาย Food มากกว่า 3ปี และ ประสบการณ์ทำงานQMR 5 ปีขึ้นไป

 • สามารถเป็น trainer ได้

 • มีทักษะด้านเทคโนโลยี / Internet / สามารถปรับตัวได้ต่อการเปลี่ยนแปลง

 • PS. รับเฉพาะผู้ที่ทำงานสายคุณภาพและจบด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น

 

RD / QA Specialist

*** หากเคยอยู่ในสายงานเคมีเกี่ยวกับ Coating,Laquer,Metal จะพิจารณาเป็นพิเศษ ***

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ และ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

 • งานทดลองของผลิตภัณฑ์กับข้อกำหนดของลูกค้า / การสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบ

 • การตอบข้อร้องเรียนของลูกค้า

 • การวิเคราะห์ แก้ไข และ ป้องกันปัญหาด้านคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

 • Bachelor or Master Degree of Science / Food science  /Chemistry/Metallurgical and Materials Engineering

 • มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9001,14000,GMP, HACCP/ 45001 / BRC

 • สามารถวางแผนงาน คิดเชิงระบบ การตัดสินใจ ผ่าน QC 7 TOOL / FMEA / 8D

 • มีประสบการณ์ 3  ปีขึ้นไป ในสายงานควบคุมคุณภาพ

 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ (SPC)

 

Assit.Manager Quality control manager

*** หากเคยอยู่ในสายงานเคมีเกี่ยวกับ Coating,Laquer,Metal จะพิจารณาเป็นพิเศษ ***

รายละเอียดงาน

 • กำหนดและควบคุมบริหารจัดการระบบคุณภาพภายในบริษัทให้ได้ตามข้อกำหนดของแต่ละระบบเช่น(ISO 9000:2015,GMP ,HACCP, BRC)

 • กำหนดนโยบายและมาตรฐานด้านการควบคุมคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบของบริษัท

 • วิเคราะห์สาเหตุปัญหาของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานและพิจารณาแนวทางการแก้ไข

 • ประสานงานเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์กับหน่วยงานภายในและภายนอก

 • กำหนดขั้นตอนและควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท

 • ตรวจสอบแผนและวิเคราะห์ ข้อมูลในกระบวนการผลิต ตั้งแต่เริ่มการรับเข้าวัตถุดิบ จนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในบริษัทฯ

คุณสมบัติ

 • Bachelor or Master Degree of Science / Food science  /Chemistry/Metallurgical and Materials Engineering

 • มีประสบการณ์ระดับบริหาร อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป หรือ Supervisor มากกว่า 7 ปี

 • มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9001,14000,GMP, HACCP/ 45001 / BRC

 • สามารถวางแผนงาน คิดเชิงระบบ การตัดสินใจ ผ่าน QC 7 TOOL / FMEA / 8D / 

 • มีประสบการณ์ 10  ปีขึ้นไป ในสายงานการควบคุมพนักงานสายคุณภาพ

 • มีภาวะผู้นำและทักษะในการบริหารและพัฒนาทีม

 • มีความสามารถในการวางแผน ติดตามงาน และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

 • มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ (SPC)

 

วิศวกรการผลิต (Production Engineer)

 

 

รายละเอียดงาน:

• ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต

• ให้คำแนะนำในด้านเทคนิคแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในด้านการปรับปรุง/แก้ไขปัญหาเครื่องจักร/ปัญหาคุณภาพ.

• ดูแลกิจกรรมTPMและกิจกรรมภายในแผนก

• ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อกำหนดและนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมพัฒนาและร่วมทำกิจกรรมลดต้นทุน เวลาสูญเสียในการผลิต พร้อมจ่ายงานให้แก่พนักงานใต้บังคับบัญชา

• รายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชาพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 

• จัดเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และติดตามให้พร้อมสำหรับการผลิตกรณีพบปัญหา

 

 

คุณสมบัติ:

• วุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• มีภาวะผู้นำและทักษะในการบริหารและพัฒนาทีม

• มีความรู้ความเข้าใจ ระบบมาตรฐาน เช่น ISO 9001/ ISO 14001/18001/ TPM

• มีความสามารถในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาติดตามงานและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

• มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป


 

ผู้จัดการฝ่ายผลิต (Production Manager)

 

รายละเอียดงาน:
• ดูแลการผลิตและผลผลิตให้เป็นไปตามแผนงานที่แผนกได้จัดวางไว้ 
• ปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 
• จัดฝึกอบรมพนักงาน ให้มีความรู้เรื่องเครื่องจักร การผลิต คุณภาพ เพื่อให้มีมาตรฐานสูงสุด 
• เสนอแนะวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อวิธีปฏิบัติงาน และการเพิ่มผลผลิตแก่ผู้บังคับบัญชา 
• เข้าร่วมประชุมระดับบริหาร เพื่อรับทราบนโยบาย และปัญหาต่าง ๆ เพื่อดำเนินการ

คุณสมบัติ:

• ปริญญาตรี วิศวกรรม ไฟฟ้า, เครื่องกล, อุตสาหการ
• ประสบการณ์ควบคุมงานผลิตในโรงงาน ไม่ต่ำกว่า10 ปี
• มีประสบการณ์จากอุตสาหกรรมยานยนต์, ชิ้นส่วน, โลหะ, อาหาร


 

Programmer Software (ด่วน)

 

รายละเอียดงาน:

• ดูแลระบบ Server, Computer และระบบเครื่อข่าย ขององค์กรได้

• (สามารถเขียนโปรแกรม ERP เพื่อพัฒนาให้กับองค์กร)-Optional
• สามารถเข้าใจภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมได้
 


คุณสมบัติ:

• (มีประสบการณ์ทางด้าน Database อย่างน้อย 1 ปี)-Optional 
• สามารถเขียน SQL, Cobalt ได้ (อย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่ง)
• สามารถเขียน Visual Basic ได้ 
• (เคยดูแลระบบ ERP มาก่อนความรู้อย่างน้อย 1 ปี)-Optional

• สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีความอดทนสูง


 

Sales Coordinator (ด่วน)

 

รายละเอียดงาน:

• รับ Order ประจำวันของลูกค้าแต่ละเจ้า (พร้อมหาข้อมูลของลูกค้าแต่ละเจ้า เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการขายต่อไป) 

• สำรวจความพร้อมของสินค้าสำเร็จรูปก่อนลูกค้าสั่ง และเมื่อลูกค้าสั่งจะได้พร้อมส่งไปยังลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

• เขียนใบขึ้นของส่งขึ้นรถ เพื่อประกอบให้ฝ่ายคลังจัดเตรียมสินค้าได้อย่างถูกต้อง และประกอบให้ฝ่ายบัญชีเปิดบิล 

• โปรแกรมการจัดส่งสินค้าสำเร็จรูปประจำวันให้ฝ่ายขนส่ง เพื่อประกอบในการจัดรถส่งสินค้าได้ทันตามความต้องการของลูกค้า      

• รับเรื่องปัญหาลูกค้าเขียน Memo ภายในให้ R&D ทราบ เพื่อหาทางป้องกันและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของสินค้าสำเร็จรูปต่อไป


คุณสมบัติ:

• วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าอุตสาหกรรม หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

• มีทักษะด้าน Computer(Word, Excel, Powerpoint) 

• หากมีประสบการณ์ติดต่อกับลูกค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Sales Executive (2 อัตรา) (ด่วน)

 

รายละเอียดงาน:

• รับผิดชอบในการขายสินค้าและติดต่อรับการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้ากระป๋องอาหาร

• ศึกษาข้อมูลด้านการตลาด  ข้อมูลลูกค้าและข้อมูลคู่แข่ง เพื่อการทำวิจัยและวิเคราะห์ตลาด

• รับผิดชอบในการติดตาม Order ทั้งใหม่และเก่า ให้เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง

• ตรวจสอบสินค้าใน Stock ให้พร้อมขายและพยากรณ์การขายรายสัปดาห์และรายเดือนร่วมกับ Sales Co. เพื่อส่งให้วางแผน

 รับปัญหาจากลูกค้า เพื่อส่งเรื่องให้ฝ่าย R&D ดำเนินการแก้ไขและทำการติดตามเรื่อง ให้ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว

 


คุณสมบัติ:

• ระดับการศึกษา ป.ตรี  สาขาวิทยาศาสตร์ (จบวิทยาศาสตร์การอาหารจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ) หรือ บริหารธุรกิจ ที่เกี่ยวข้อง

• สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

• มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถยนต์ได้  มีรถยนต์เป็นของตนเอง

• มีประสบการณ์ในสายงานขายหรือตลาดอย่างน้อย 3 ปี

มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า มีมนุษยสัมพันธ์ รักงานบริการ


 

bottom of page