top of page

ระบบรับแจ้งข้อร้องเรียน


ยินดีต้อนรับสู่ระบบรับแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชั่น (Whistleblower System)

บริษัท แสตนดาร์ด แคน จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตและในเรื่องที่อาจก่อให้ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ขอสงวนสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจคัดกรองข้อร้องเรียนที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขออกจากการพิจารณา ทางบริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานหรือบุคคลภายนอก และข้อมูลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อกับทางผู้บริหารระดับสูงและจะถูกเก็บเป็นความลับ

Give Us Your Feedback
Rate UsPretty badNot so goodGoodVery goodAwesomeRate Us

Thanks for submitting!

bottom of page